نساجی دو هفته قبل خوب موقع و در خوب جایی، به خوب تیمی باخت، در وطنی و در میان انبوه هواداران خود...