یکپارچگی و اتحاد هواداران قائمشهری در حمایت از تیم خود و وفاداری به تنها تیم بزرگ مازندران موج می‌زد...