هواداران مشتاق نساجى بارها وفادارى خود به تيم و فرهنگ بالاى خود را به نمايش گذاشتند...