پاشازاده تمام تمرکز خود و تیمش را در جهت فتح گام به گام قله‌ی لیگ یک می‌خواهد و در این کار موفق عمل کرده است...