زمانی که همه منتظر بودند تا کارشناسی داوری بازی نساجی مازندران و برق جدید فارس و بررسی فجایع داوری این بازی را شاهد باشند...