این دیدار دوستانه عصر امروز در زمین ورزشی لموک قائمشهر برگزار شد...