حدیث صالحی و حنانه رحیمی هر دو از قائم شهر به این اردو فراخوانده شده اند...