بازی با تیم صدرنشین بهترین فرصت برای شاگردان پاشازاده است...