نساجی مازندران در هفته پانزدهم رقابت های لیگ آزادگان بازی را به تیم مهمان، نفت مسجد سلیمان واگذار کرد...